Izjava o povjerljivosti

Ovom izjavom obvezujem se da ću sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imam pravo i ovlast pristupa u sklopu obrade osobnih podataka koju provodi trgovačko društvo VEDRIŠ d.o.o.  sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, registrirano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, MBS: 010062511, OIB: 68435107167 te da ću iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.  

Također se obvezujem da osobne podatke kojima imam pravo i ovlast pristupa neću dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama te se obvezujem da ću povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. 

Upoznat sam da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima imam pravo pristupa  u svojem radu predstavlja povredu radne obveze.

  Uvjeti - Sve