Opći uvjeti poslovanja

I. Opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci roba i usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje VEDRIŠ d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010062511; OIB: 68435107167; MB: 2119358 (u daljnjem tekstu: VEDRIŠ d.o.o.) sklapa sa svojim Kupcima i korisnicima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti (dalje u tekstu: Kupci) te se primjenjuju ukoliko za pojedine vrste ugovora, a osobito ugovore sklopljene na daljinu ili izvan poslovnih prostorija nije drugačije određeno.

VEDRIŠ d.o.o. će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, kao i eventualno na drugi za to pogodan način.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

Ponude VEDRIŠ d.o.o. važe najviše 3 dana, a rok za prihvat ponude počinje teći od dana naznačenog u ponudi. Ako VEDRIŠ d.o.o. ne primi izjavu Kupca da prihvaća ponudu u roku za prihvat ponude, odnosno ako Kupac izjavi da prihvaća ponudu, te istodobno predloži da se ista u nečemu izmijeni ili dopuni, smatrat će se kako je ponuda od strane Kupca odbijena te će VEDRIŠ d.o.o. dostaviti novu ponudu. Takva nova ponuda biti će pravovaljana od novog datuma navedenog na ponudi.

Obveza VEDRIŠ d.o.o., odnosno predmet prodaje i isporuke robe te predmet pružanja usluge koju bi VEDRIŠ d.o.o. trebao izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe Kupca.

Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je narudžba Kupca prihvaćena i potvrđena od strane VEDRIŠ d.o.o.

Ovime prihvaćeni uvjeti prodaje i isporuke od strane Kupca važe i za sve buduće narudžbe i isporuke, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Sve prodaje i isporuke robe, kao i pružanje usluga izvršit će se prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim Kupcem, i to u pisanoj formi.

VEDRIŠ d.o.o. zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu Kupca o čemu će izvijestiti Kupca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka narudžbe.

Skice, crteži, podaci o mjerama i težini, osim onih navedenih u cjenicima, samo su aproksimativni i ne obvezuju.

III. Rokovi isporuke

VEDRIŠ d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu što točnijeg pridržavanja ugovorenih rokova isporuke.

Ukoliko isporuka ne bi bila moguća uslijed više sile ili drugih izvanrednih vanjskih događaja kao što je primjerice prekid ili zastoj prijevoza, a koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti, VEDRIŠ d.o.o. nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu te također ima pravo raskinuti Ugovor, bez plaćanja dodatnih naknada i/ili troškova koje je Kupac s tim u vezi imao. U oba slučaja VEDRIŠ d.o.o. je dužan bez odgode vratiti eventualno uplaćeni predujam na ime takve isporuke robe ili usluge. Sva eventualna daljnja potraživanja u navedenim slučajevima su isključena u cijelosti.

IV. Cijene

Cijena robe i usluga obračunava se prema cjeniku važećem na dan sklapanja Ugovora.

Cijene u cjeniku navedene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava sukladno važećim propisima.

VEDRIŠ d.o.o pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene a to su: cijena sirovina, cijena goriva i cijena radne snage.

U slučaju korekcije cijena VEDRIŠ d.o.o. će isto regulirati putem svog cjenika dostupnog na web-stranicama https://vedris.hr/cjenik/ uz unos lozinke.

Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna VEDRIŠ d.o.o. će jamčiti cijenu prije korekcije.

V. Plaćanje

Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci robe i usluga, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ukoliko nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.

Dospijeće plaćanja je uobičajeno 8 dana od dana izdavanja računa za ugovorne Kupce, osim ukoliko što drugo nije u računu navedeno, tj. ugovoreno između VEDRIŠ d.o.o. i Kupca. Za nove Kupce narudžbe, tj. ponude se plaćaju po predračunu.

Kod narudžbi koje obuhvaćaju više elemenata, VEDRIŠ d.o.o. ima pravo nakon isporuke svakog pojedinog elementa ili usluge ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune odgovarajuće se primjenjuju uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cjelokupni Ugovor.

Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja predstavlja bitan uvjet za provođenje isporuke odnosno ispunjenje Ugovora od strane VEDRIŠ d.o.o.

Kod kašnjenja s plaćanjem, obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Kupac nije ovlašten neizvršavati plaćanja za slučaj nepotpunih i djelomičnih isporuka, ostvarivanja reklamacijskih prava ili nedostataka.

VEDRIŠ d.o.o. može zahtjevati od Kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice ili pak nekog drugog sredstva osiguranja. VEDRIŠ d.o.o. može poslati na naplatu bianco zadužnicu u slučaju da je kupac zakasnio više od 5 (pet) dana s plaćanjem dospjelih računa.

Kupac je obvezan dostaviti instrument osiguranja iz prethodnog odlomka s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom., a što će mu VEDRIŠ d.o.o. pisano potvrditi. Ukoliko Kupac ne dostavi traženi instrument osiguranja naplate isto se ima smatrati razlogom za neprihvat narudžbe Kupca.

Propustom navedene obveze odgovorna osoba Kupca preuzima osobnu odgovornost predviđenu Zakonom o trgovačkim društvima.

VI. Prava intelektualnog vlasništva; zaštita podataka

Kupcu nije dopušteno da registrira, koristi, ili na drugi način iskorištava tvrtku VEDRIŠ, bilo koje žigove, industrijski dizajn, autorska prava, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL, ili bilo koji njihov dio.

Kupcu nije dopušteno mijenjati logo i oznake proizvoda, bilo na samom proizvodu bilo na njegovu pakiranju, uključujući i prateću dokumentaciju.

Kupac ovlašćuje VEDRIŠ d.o.o. za prikupljanje, pohranu kao i obradu podataka o Kupcu i tijeku prodaje, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka kao i drugim važećim relevantnim propisima te važećoj Izjavi o privatnosti, uključujući osobne podatke potrebne za izdavanje računa, kao što su ime, prezime, OIB, podaci o računu i sl.

VII. Priprema mjesta za skladištenje proizvoda

Kupac je dužan pravodobno prije isporuke naručene robe, o svom trošku, pripremiti odgovarajuće mjesto za skladištenje proizvoda kako na istima ne bi nastupila bilo kakva oštećenja ili nedostaci.

Kupac odgovara za svu štetu nastalu na proizvodu nakon što je istu preuzeo od VEDRIŠ d.o.o.

VEDRIŠ d.o.o. ne odgovara za potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje pošiljki koji bi se dogodili od časa preuzimanja proizvoda od strane prijevoznika do njegove predaje.

VIII. Završne odredbe

Mjerodavno pravo za ove Uvjete i za sve ugovore koje po ovim Uvjetima Kupci zaključe s VEDRIŠ d.o.o. jest hrvatsko pravo.

Ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Uvjetima.

Naslovi poglavlja služe samo za jednostavnije snalaženje i nemaju utjecaja na tumačenje odredbi ovih Uvjeta.

U slučaju da je neka posebna odredba u sukobu s općim odredbama, prednost primjene imat će posebna odredba ovih Uvjeta odnosno posebne odredbe na web stranicama VEDRIŠ d.o.o.


Kolačići - cookies

Korištenje kolačića (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.