Izjava o privatnosti

Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju unutar okvira ove web stranice je društvo VEDRIŠ d.o.o.  sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, registrirano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, MBS: 010062511, OIB: 68435107167.

VEDRIŠ d.o.o. poštuje Vašu privatnost i obvezuje se zaštititi Vaše osobne podatke u svom djelovanju, uključujući prilikom posjeta ovoj web-stranici.

Ova web-stranica ne prikuplja Vaše osobne podatke, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.

Izuzetak predstavljaju podaci prikupljenih putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web-stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese).

Kada koristite našu web stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo.

Izuzev navedenog, osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše djelovanje.

Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama, osim ako nismo pribavili Vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto.

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitili Vaše podatke od  zloupotrebe, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo uvida, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni.

Za navedeno, kao i za bilo kakav upit ili sugestiju vezano za ovu Izjavu o privatnosti, molimo kontaktirajte nas na: 043/251-090

Za sva pitanja koja se odnose na ovu Izjavu o privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava.

Pridržavamo pravo izmjene ili ažuriranja ove Izjave o privatnosti.

 

Preuzmite dokument:

Izjava o privatnosti(33 KB)
 
 

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

VEDRIŠ d. o. o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost proizvodnja, prodaja i distribucija gromobranskog i elektropribora.

NAŠA MISIJA:

Kvalitetom, točnošću isporuke i pouzdanošću pri realizaciji svojih proizvoda trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa

NAŠA VIZIJA:

Postati vodeća tvrtka u svojoj djelatnosti na području na kojem djelujemo, zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti

Kako bi ostvarili našu misiju i viziju naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KUPCI

 • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetne proizvode, fleksibilnost i poštivanje rokova
 • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

DOBAVLJAČI-KOOPERANTI

 • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu

ZAPOSLENICI

 • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije
 • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

DRUŠTVENA ZAJEDNICA

 • Kontinuirano se usklađivati sa svim obvezama usklađivanja  vezanim na okoliš, ali i svim drugim propisima vezanim na naše poslovanje
 • Primjenom sustava upravljanja okolišem prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost
 • Aktivno se uključivati  u humanitarne akcije i aktivnosti lokalne zajednice
 • Unaprjeđivati opću kvalitetu življenja u zajednici

UPRAVA

 • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001
 • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj organizacije
 

27.10.2017.                                                                                         

Direktor:

Davor Vedriš

 

Preuzmite dokument:

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM(150.88 KB)
 
 

Opći uvjeti poslovanja

I. Opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci roba i usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje VEDRIŠ d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010062511; OIB: 68435107167; MB: 2119358 (u daljnjem tekstu: VEDRIŠ d.o.o.) sklapa sa svojim Kupcima i korisnicima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti (dalje u tekstu: Kupci) te se primjenjuju ukoliko za pojedine vrste ugovora, a osobito ugovore sklopljene na daljinu ili izvan poslovnih prostorija nije drugačije određeno.

VEDRIŠ d.o.o. će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, kao i eventualno na drugi za to pogodan način.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

Ponude VEDRIŠ d.o.o. važe najviše 3 dana, a rok za prihvat ponude počinje teći od dana naznačenog u ponudi. Ako VEDRIŠ d.o.o. ne primi izjavu Kupca da prihvaća ponudu u roku za prihvat ponude, odnosno ako Kupac izjavi da prihvaća ponudu, te istodobno predloži da se ista u nečemu izmijeni ili dopuni, smatrat će se kako je ponuda od strane Kupca odbijena te će VEDRIŠ d.o.o. dostaviti novu ponudu. Takva nova ponuda biti će pravovaljana od novog datuma navedenog na ponudi.

Obveza VEDRIŠ d.o.o., odnosno predmet prodaje i isporuke robe te predmet pružanja usluge koju bi VEDRIŠ d.o.o. trebao izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe Kupca.

Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je narudžba Kupca prihvaćena i potvrđena od strane VEDRIŠ d.o.o.

Ovime prihvaćeni uvjeti prodaje i isporuke od strane Kupca važe i za sve buduće narudžbe i isporuke, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Sve prodaje i isporuke robe, kao i pružanje usluga izvršit će se prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim Kupcem, i to u pisanoj formi.

VEDRIŠ d.o.o. zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu Kupca o čemu će izvijestiti Kupca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka narudžbe.

Skice, crteži, podaci o mjerama i težini, osim onih navedenih u cjenicima, samo su aproksimativni i ne obvezuju.

III. Rokovi isporuke

VEDRIŠ d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu što točnijeg pridržavanja ugovorenih rokova isporuke.

Ukoliko isporuka ne bi bila moguća uslijed više sile ili drugih izvanrednih vanjskih događaja kao što je primjerice prekid ili zastoj prijevoza, a koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti, VEDRIŠ d.o.o. nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu te također ima pravo raskinuti Ugovor, bez plaćanja dodatnih naknada i/ili troškova koje je Kupac s tim u vezi imao. U oba slučaja VEDRIŠ d.o.o. je dužan bez odgode vratiti eventualno uplaćeni predujam na ime takve isporuke robe ili usluge. Sva eventualna daljnja potraživanja u navedenim slučajevima su isključena u cijelosti.

IV. Cijene

Cijena robe i usluga obračunava se prema cjeniku važećem na dan sklapanja Ugovora.

Cijene u cjeniku navedene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava sukladno važećim propisima.

VEDRIŠ d.o.o pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene a to su: cijena sirovina, cijena goriva i cijena radne snage.

U slučaju korekcije cijena VEDRIŠ d.o.o. će isto regulirati putem svog cjenika dostupnog na web-stranicama https://vedris.hr/cjenik/ uz unos lozinke.

Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna VEDRIŠ d.o.o. će jamčiti cijenu prije korekcije.

V. Plaćanje

Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci robe i usluga, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ukoliko nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.

Dospijeće plaćanja je uobičajeno 8 dana od dana izdavanja računa za ugovorne Kupce, osim ukoliko što drugo nije u računu navedeno, tj. ugovoreno između VEDRIŠ d.o.o. i Kupca. Za nove Kupce narudžbe, tj. ponude se plaćaju po predračunu.

Kod narudžbi koje obuhvaćaju više elemenata, VEDRIŠ d.o.o. ima pravo nakon isporuke svakog pojedinog elementa ili usluge ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune odgovarajuće se primjenjuju uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cjelokupni Ugovor.

Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja predstavlja bitan uvjet za provođenje isporuke odnosno ispunjenje Ugovora od strane VEDRIŠ d.o.o.

Kod kašnjenja s plaćanjem, obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Kupac nije ovlašten neizvršavati plaćanja za slučaj nepotpunih i djelomičnih isporuka, ostvarivanja reklamacijskih prava ili nedostataka.

VEDRIŠ d.o.o. može zahtjevati od Kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice ili pak nekog drugog sredstva osiguranja. VEDRIŠ d.o.o. može poslati na naplatu bianco zadužnicu u slučaju da je kupac zakasnio više od 5 (pet) dana s plaćanjem dospjelih računa.

Kupac je obvezan dostaviti instrument osiguranja iz prethodnog odlomka s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom., a što će mu VEDRIŠ d.o.o. pisano potvrditi. Ukoliko Kupac ne dostavi traženi instrument osiguranja naplate isto se ima smatrati razlogom za neprihvat narudžbe Kupca.

Propustom navedene obveze odgovorna osoba Kupca preuzima osobnu odgovornost predviđenu Zakonom o trgovačkim društvima.

VI. Prava intelektualnog vlasništva; zaštita podataka

Kupcu nije dopušteno da registrira, koristi, ili na drugi način iskorištava tvrtku VEDRIŠ, bilo koje žigove, industrijski dizajn, autorska prava, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL, ili bilo koji njihov dio.

Kupcu nije dopušteno mijenjati logo i oznake proizvoda, bilo na samom proizvodu bilo na njegovu pakiranju, uključujući i prateću dokumentaciju.

Kupac ovlašćuje VEDRIŠ d.o.o. za prikupljanje, pohranu kao i obradu podataka o Kupcu i tijeku prodaje, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka kao i drugim važećim relevantnim propisima te važećoj Izjavi o privatnosti, uključujući osobne podatke potrebne za izdavanje računa, kao što su ime, prezime, OIB, podaci o računu i sl.

VII. Priprema mjesta za skladištenje proizvoda

Kupac je dužan pravodobno prije isporuke naručene robe, o svom trošku, pripremiti odgovarajuće mjesto za skladištenje proizvoda kako na istima ne bi nastupila bilo kakva oštećenja ili nedostaci.

Kupac odgovara za svu štetu nastalu na proizvodu nakon što je istu preuzeo od VEDRIŠ d.o.o.

VEDRIŠ d.o.o. ne odgovara za potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje pošiljki koji bi se dogodili od časa preuzimanja proizvoda od strane prijevoznika do njegove predaje.

VIII. Završne odredbe

Mjerodavno pravo za ove Uvjete i za sve ugovore koje po ovim Uvjetima Kupci zaključe s VEDRIŠ d.o.o. jest hrvatsko pravo.

Ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Uvjetima.

Naslovi poglavlja služe samo za jednostavnije snalaženje i nemaju utjecaja na tumačenje odredbi ovih Uvjeta.

U slučaju da je neka posebna odredba u sukobu s općim odredbama, prednost primjene imat će posebna odredba ovih Uvjeta odnosno posebne odredbe na web stranicama VEDRIŠ d.o.o.


Kolačići - cookies

Korištenje kolačića (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Vrste kolačića

 • Kolačići sesije i Trajni kolačići
  • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
  • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
 • Kolačići prve i treće strane
  • Kolačići prve strane (first-party cookies) - izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
  • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Neophodni i ostali kolačići
  • Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
  • Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
  • Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
  • Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

  • Kolačići s imenom PHPSESSID sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski kolačić
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski / Trajni kolačić (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja samo neophodnih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski / Trajni kolačić (ako prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
 • exp_last_visit (1 godina), exp_last_activity (1 godina), exp_tracker (sesijski), exp_csrf_token (sesijski), exp_cart (1 dan)
  • Razni kolačići koji počinju sa 'exp_'. To su striktno neophodni kolačići postavljeni od strane našeg sustava za upravljanje sadržajem i sadrže podatke kao što su: kad ste posljednji put posjetili našu web stranicu, prethodne stranice koje ste pogledali, duljina sesije za prijavljenog korisnika, ID sesije... Ovim kolačićima se ne prikupljaju Vaši osobni podaci, oni se koriste samo za osnovnu funkcionalnost internet stranice. 'exp_last_visit' i 'exp_last_activity' pohranjuju samo informaciju datum/vrijeme vašeg posjeta. 'exp_tracker' prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuće stranice. 'exp_csrf_token' se koristi kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte. 'exp_cart' ne prikuplja osobne podatke, sprema samo identifikacijski broj vaše košarice.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • exp_csrf_token i exp_tracker su sesijski kolačići, ostalo su trajni kolačići
 • __atuvc (1 godina), __atuvs (30 minuta), __atssc (1 godina)
  • Ova web stranica koristi AddThis, pružatelja usluga socijalnih dodataka i usluga web analize koje nudi Add This, Inc. ("AddThis"). AddThis koristi kolačiće kako bi vam omogućio dijeljenje sadržaja putem društvenih medija. Kada koristite alate za dijeljenje sadržaja na našoj web stranici AddThis također prikuplja podatke o tome što se dijeli, kada i kako. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se na AddThis poslužitelj i pohranjuju se tamo. AddThis će koristiti ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice i sastavio izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. AddThis može prenijeti te podatke trećim stranama, ako je to propisano zakonom ili ako treće strane obrađuju podatke u ime AddThis. AddThis također može koristiti podatke koji nisu osobni podaci o posjetima naše web stranice u cilju pružanja usluge ciljanim oglašavanjem. Pogledajte AddThis Pravila o privatnosti na sljedećem linku: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Na stranici https://www.addthis.com/privacy/opt-out možete isključiti prikupljanje Vaših podataka za mrežno oglašavanje temeljeno na ponašanju.
  • addthis.com: ssc, cw_id, mus, uid, sshs, ssh, _ga, _gid, ssc, uvc, ouid, notice_preferences, notice_gdpr_prefs, na_tc, loc, na_id
   facebook.com: sb, datr, locale, wd, fr
   pinterest.com: _auth, _pinterest_cm, _pinterest_sess
   linkedin.com: _lipt, liap, lang, lidc, bcookie, _guid, _ga, sdsc, li_at, JSESSIONID, bscookie, sl, share_setting, visit
   ova internet stranica: __atuvc (1 godina), __atuvs (30 minuta), __atssc (1 godina)
  • Trajni kolačići
 • __ncuid (1 godina)
  • Ova web stranica koristi DoubleClick, tvrtku za posluživanje oglasa u vlasništvu tvrtke Google Inc ("Google"). DoubleClick koristi kolačiće za prilagodbu oglasa vašim interesima za pregledavanje. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naših web stranica (uključujući vašu IP adresu) prenose se na poslužitelj i pohranjuju. Ove se informacije upotrebljavaju za nagađanje vaših interesa da bi vam poslužili ciljano oglašavanje. Pogledajte pravila privatnosti usluge DoubleClick na sljedećem linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Na sljedećem linku možete isključiti prikupljanje Vaših podataka za personalizirano mrežno oglašavanje https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en.
  • doubleclick.net: DSID, IDE
   ova internet stranica: __ncuid (1 godina)
  • Trajni kolačići
 • CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _ga
  • Ova web stranica koristi YouTube, servis za pohranu i pregledavanje video dokumenata. Koristimo YouTube način implementacije videa za veću privatnost, u kojem YouTube neće pohranjivati podatke o posjetiteljima osim ako pokrenu reprodukciju videozapisa. Pogledajte pravila privatnosti YouTube servisa na sljedećem linku: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • Kolačići treće strane - YouTube
  • Trajni kolačići
 • _ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi - 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci)
  • Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Koristimo način intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Trajni kolačići
 • NID (6 mjeseci), 1P_JAR (1 mjesec), CONSENT (20 godina)
  • Ova web stranica koristi Google kartu, ovi kolačići registriraju anonimne statističke podatke o korištenju Google-ovih alata i servisa. Ovi kolačići ne prikupljaju osjetljive podatke osim ako se ne prijavite na svoj google račun, u tom slučaju vaši su odabiri povezani s vašim računom. Dodatne informacije potražite u općim Google pravilima o privatnosti https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/.
  • Kolačići treće strane - google.com
  • Trajni kolačići

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.